BIP

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.

Program ma status programu weloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.

W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju. Umowy o dofinansowanie na terenie Województwa Lubuskiego podpisywane są pomiędzy Wojewodą Lubuskim a daną jednostką samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem:https://bip.lubuskie.uw.gov.p/

Inwestycje drogowe Powiatu Gorzowskiego dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:

2016 „Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F  w miejscowości Lubiszyn”

2016 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”

2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą”

2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo – Czechów”

 

2016 rok

„Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F  w miejscowości Lubiszyn”

    

    

      

 

Wartość inwestycji wyniosła 1.573.696,40 zł. Dotacja wynosi 50% kosztów realizacji zadania. 25% kosztów realizacji zadania pokryła Gmina Lubiszyn – Partner projektu. Wykonawcą robót budowlanych – była firma MALDROBUD Sp. z o. o., Spółka Komandytowa. Funkcje Inspektora nadzoru pełniła firma Komplet Inwest Sp. z o. o. Sp. k.

Roboty polegały na przebudowie wraz z remontem jezdni dróg powiatowych nr 1418F (ul. Dworcowa), 1419F (ul. Gorzowska), 1392F (ul. Pocztowa) w m. Lubiszyn o łącznej długości 2.249,59 mb oraz chodników  o powierzchni 2.549,00  m²  w m. Lubiszyn. Zadanie polegało m.in.: poszerzeniu jezdni do szerokości od 5,0m do 5,5 m, przebudowie 4 zwykłych skrzyżowań w tym 3 na mini ronda, wykonaniu i przebudowie elementów odwodnienia jezdni oraz oznakowania.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawa estetyki oraz atrakcyjności miejscowości. Celem nadrzędnym jest poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu Gorzowskiego, wzrost konkurencyjności Powiatu Gorzowskiego oraz zapobieganie marginalizacji obszarów wiejskich.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”

     

     

        

Roboty budowlane rozpoczęto w październiku i zakończono w na początku listopada 2016r. Wartość inwestycji wyniosła 583.885,59 zł. Dotacja wyniosła 50% kosztów realizacji zadania. 25% kosztów realizacji zadania pokrywa Gmina Lubiszyn – Partner projektu. Wykonawcą robót budowlanych – była firma MALDROBUD Sp. z o. o., Spółka Komandytowa. Funkcje Inspektora nadzoru pełni Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński.

Zakres zadania objął przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1410F o długości 763 m i szerokości 5,5m od m. Lubno do wjazdu na farmę wiatrową. W ramach przebudowy na istniejącej zniszczonej nawierzchni jezdni została wykonana warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm a na poszerzeniach nowa konstrukcja na pełnej głębokości. Zostały wykonane pobocza na szerokości 0,75 m oraz odwodnienie powierzchniowe w tereny okalające pas drogowy.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą”

Wartość kosztorysowa zadania to 2,6 mln zł. Dofinansowanie: 50% czyli 1,3 mln zł, wkład Miasta Kostrzyn n/O 1,06 mln zł, wkład Powiatu Gorzowskiego 234 tys. zł

Wartość poprzetargowa to  2,1 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 1,05 mln zł, wkład Miasta Kostrzyn n/O 0,86 mln zł, wkład Powiatu Gorzowskiego 190 tys. zł

Wykonawcy:

Roboty budowlane: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, 70-778 Szczecin za kwotę 2.078.334,08 zł brutto

Inspektor nadzoru: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp., za kwotę 22.878,00 zł brutto

Termin realizacji robót: 15 październik 2017r.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdnia oraz zjazdy na odcinku o długości 602 mb. Przebudowane zostaną 3 skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Jana Pawła II, ul. Stanisława Moniuszko, ul Fryderyka Chopina). Wybudowana zostanie asfaltowa ścieżka rowerowa o długości 616 mb oraz przebudowane i wybudowane chodniki z kostki brukowej o długości 816 mb. Wybudowane zostaną: stanowiska postojowe prostopadłe i równoległe, zatoki postojowe BUS i TAXI, perony przy przystankach autobusowych, wyspy spowalniające ruch. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 729 mb z odprowadzeniem wody do wpustów poza jezdnią. Wyprofilowane zostaną tereny zielone. Przebudowana linia kablowa oświetlenia drogowego o długości 592 mb (18 słupów oświetleniowych) w tym oświetlenie przejść dla pieszych. Zostanie ustawione oznakowanie pionowe i namalowane oznakowanie poziome.

Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepsze skomunikowanie północnej części miasta oraz szpitala, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych w tym głównie terenów zielonych.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo - Czechów”

Wartość kosztorysowa zadania to 3,116 mln zł. Dofinansowanie: 50% czyli 1,558 mln zł, wkład Gminy Santok 850 tys.  zł, wkład Powiatu Gorzowskiego 708 tys. zł

Wartość poprzetargowa to  2,566 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 1,278 mln zł, wkład Gminy Santok 700 tys. zł wkład Powiatu Gorzowskiego 578 tys. zł

Wykonawcy:

Roboty budowlane: MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz,  za kwotę 2.556.288,95 zł brutto

Inspektor nadzoru: Zachodnie Centrum Konsultingowe RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin, za kwotę 9.741,60 zł brutto

Termin realizacji robót: 15 październik 2017r.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 2.786 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie do początku zabudowań w Czechowie gdzie w 2010r. została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Obecnie droga na długości około 450 m posiada nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym - posiada wiele nierówności, spękań i ubytków. Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntową o zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m. Nawierzchnia drogi posiada nienormatywne pochylenia poprzeczne oraz podłużne. Brak uregulowanych poboczy. Gęste zakrzewienie ogranicza skrajnie i widoczność drogi. Poruszanie się po drodze jest utrudnione i niebezpieczne szczególnie w czasie intensywnych opadów. Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, skomunikowanie sąsiadujących ze sobą miejscowości Janczewo i Czechów, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych.

Po przebudowie droga na długości 2.786 mb będzie miała nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m, z obustronnym poboczem gruntowym o szerokości 1 mb. Przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie z drogą gminną (ul. Jabłoniowa w Janczewie).Wykonane zostaną urządzenia regulujące odpływ wody z korpusu jezdni w postaci drenażu francuskiego, ścieków trójkątnych i trapezowych, regulacji rowów drogowych. Drzewa i krzewy wchodzące w kolizje z projektowanymi nawierzchniami zostaną wycięte. Realizacja inwestycji pozwoli Gminie Santok na uruchomienie połączenia dla autobusu szkolnego, który będzie woził dzieci z Czechowa gdzie nie ma szkoły podstawowej do szkoły w Janczewie.